OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A POUŽÍVANIE COOKIES

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV GDPR

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Vážený zákazník, k Vašim osobným údajom pristupujeme zodpovedne. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ (2016/679) a zákonom číslo 18/2018 s účinnosťou od 25.5.2018. Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov („GDPR“), ako aj s inými platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, ktoré menia a dopĺňajú nariadenie GDPR. Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame Vaše osobné údaje.

Kto je prevádzkovateľom osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť:
TECHNOMAT SK s.r.o.
Skladová 2
917 01 Trnava
Kontakt: +421 948 023 401

V prípade, že  by ste mali potrebu nás kontaktovať v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, napíšte nám na: gdpr@technomat.sk

Odkiaľ získavame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje získavame priamo od Vás pri registrácií do nášho E-shopu alebo pri uzatvorení zmluvy.

Aké osobné údaje a na aké účely spracúvame?

Spracúvanie Vašich osobných údajov bez Vášho súhlasu

Spracúvanie osobných údajov na účely uzavretia kúpnej zmluvy 
Vaše osobné údaje spracúvame na účely objednávky tovaru alebo služby, na účely vystavenia a doručenia faktúry, dodacieho listu, na odstúpenie od zmluvy a na vybavenie reklamácie.

Spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu
Vaše osobné údaje môžeme spracúvať bez Vášho súhlasu na základe nášho oprávneného záujmu, napr. pri obhajobe právnych nárokov vyplývajúcich zo zmluvy alebo pri vymáhaní pohľadávok, ak nám zdieľanie osobných údajov nariaďuje zákon alebo verejný orgán, prípadne ak je to potrebné na výkon spravodlivosti.

Spracúvanie osobných údajov na základe plnenia zákonnej povinnosti
Vaše osobné údaje môžeme spracúvať bez Vášho súhlasu na účely archivácie obchodných dokumentov alebo účtovných dokladov podľa zákona o účtovníctve.

Spracúvanie osobných údajov s Vašim súhlasom

Spracúvanie osobných údajov pri objednávke alebo kúpnej zmluve
V rámci registrácie do E-shopu alebo pri uzatvorení kúpnej zmluvy je nevyhnutne potrebné, aby ste nám poskytli k dispozícii Vaše  osobné údaje: 
Meno a priezvisko

Adresu (ulica, číslo domu, PSČ, mesto) 
Telefónne číslo 
E-mailová adresa
Tieto osobné údaje je nevyhnutne potrebné spracúvať za účelom zriadenia Vášho konta v E-shope a vedenia v účtovných dokladoch.

Spracovanie osobných údajov pre dodanie objednaného tovaru alebo služby
Vaše osobné údaje spracovávame za účelom dodania objednaného tovaru na Vašu adresu prostredníctvom kuriérskych spoločností a Slovenskou poštou.

Spracúvanie osobných údajov na marketingové účely
Marketing zahŕňa najmä ponuku produktov a služieb prostredníctvom zasielania emailových správ. Súhlas  na marketingové účely je dobrovoľný. Bez jeho udelenia Vám nie sme oprávnený poskytovať ponuky tovarov a služieb ani Vás informovať o novinkách.

Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do tretej krajiny.
Súčasťou spracovateľských operácií nie je automatizované individuálne rozhodovanie a ani profilovanie.

Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Osobné údaje získané na účel plnenia zmluvy budeme uchovávať po dobu platnosti zmluvy a po nevyhnutnú dobu archivácie na základe zákona o účtovníctve, t. j. 10 rokov. 
Osobné údaje získané na základe Vášho súhlasu budeme uchovávať do odvolania Vášho dobrovoľného súhlasu. 
Údaje, ktoré bude potrebné uchovávať na základe osobitnej zákonnej povinnosti, budú uchované na dobu nevyhnutnú podľa príslušného osobitného zákona.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Právo na prístup k Vašim osobným údajom podľa čl. 15 Nariadenia GDPR
Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 Nariadenia GDPR
Spracúvame Vaše neaktuálne osobné údaje? Zmenili ste adresu bydliska? Informujte nás prosím o všetkých zmenách, a my Vaše osobné údaje opravíme.

Právo na vymazanie (zabudnutie) osobných údajov podľa čl. 17 Nariadenia GDPR 
V niektorých prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, pretože ak výmaz odporuje zákonným, zmluvným alebo daňovo-právnym resp. obchodnoprávnym povinnostiam o archivácii alebo iným zákonne upraveným dôvodom nás oprávňuje ponechať si Vaše osobné údaje. Vaše údaje sa vymažú spravidla bezodkladne, najneskôr jeden mesiac po uplatnení práva na vymazanie. 

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 Nariadenia GDPR
Na Vašu žiadosť sme povinní Vaše osobné údaje spracúvať výhradne na splnenie nevyhnutných zákonných povinností, teda obmedziť ich spracúvanie.

Právo na prenos osobných údajov podľa čl. 20 Nariadenia GDPR
Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi,  odovzdáme mu Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné prekážky. 

Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 Nariadenia GDPR   
Máte právo kedykoľvek a bez udania dôvodu vzniesť námietku  proti spracúvaniu Vašich osobných údajov. Po vznesení námietky už nebudeme môcť Vaše osobné údaje na tieto účely spracúvať.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov
Môžete kedykoľvek podať podnet alebo sťažnosť vo veci spracúvania Vašich osobných údajov dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je dobrovoľný. Môžete ho kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu prevádzkovateľa gdpr@technomat.sk alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa.

POUŽÍVANIE COOKIES

Aké používame súbory cookies?

Prevádzkovateľom osobných údajov a správcom stránky www.technomat.sk je spoločnosť TECHNOMAT SK s.r.o., Skladová 2, 917 01 Trnava, IČO 36264945. Na tejto webovej stránke používame tieto súbory cookies:

Nevyhnutne potrebné súbory cookies
- pre správne fungovanie webovej stránky a jej základnej funkčnosti. V našich systémoch ich nemožno vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú iba na základe Vami vykonaných krokov, ktoré zodpovedajú požiadavke na služby, ako napríklad nastavenie Vašich preferencií ochrany osobných údajov, prihlásenie alebo vyplnenie formulárov.
Prehliadač môžete nastaviť tak, aby Vás blokoval alebo upozorňoval na tieto súbory cookies, ale niektoré časti webu potom nebudú fungovať. Tieto cookies neobsahujú žiadne informácie umožňujúce identifikáciu osôb.

Analytické cookies
- pre lepšie porozumenie ako používate náš web. Podľa nich sledujeme návštevnosť našich webových stránok. Používame ich tiež k analýze, štatistikám týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na našich webových stránkach. Pomáha nám to zlepšovať fungovanie webu.
Ak odmietnete tieto cookies, nebudeme schopný analyzovať spôsob akým používate našu stránku.

Prečo používame cookies ?

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej stránky ukladáme niekedy na Vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Je to súčasť väčšiny webových stránok. Pomáhajú pri zobrazovaní a poskytovaní služieb, umožňujú Vám nájsť to, čo hľadáte čo najskôr.

Súbory cookies tretích strán zbierajú informácie o používaní webových stránok, pre ich budúce skvalitnenia. Zabezpečujú tiež funkčnosť rôznych nástrojov (napríklad zobrazení YouTube videí, zdieľaní postov na sociálne siete) a lepší užívateľský zážitok. 

Zákon č. 452/2021 o elektronických komunikáciách uvádza, že môžeme ukladať súbory cookies na Vašom zariadení, pokiaľ sú nevyhnutne nutné pre zobrazenie webovej stránky. Pre všetky ostatné typy cookies potrebujeme Váš súhlas.
Súhlas s používaním súborov cookies udeľujete ako návštevník webovej stránky kliknutím na príslušné tlačidlo v rozbaľovacom okne, ktoré sa zobrazuje na webovej stránke.
Aj po získaní tohto súhlasu môžete v tomto okne, alebo zmenou nastavení prehliadača kedykoľvek používanie súborov cookies zakázať. 

Váš súhlas, alebo nesúhlas sa uchováva po dobu 1 roka.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Nastavenie ukladania súborov cookies môžete kedykoľvek zmeniť, alebo ich zmazať a to v rozbaľovacom okne, ktoré sa zobrazuje priamo na webovej stránke, alebo vo Vašom prehliadači.

Váš webový prehliadač môžete nastaviť tak, aby ukladanie cookies do vášho zariadenia zakázal či blokoval, a to vrátane cookies tretích strán. Je tiež možné zablokovať, alebo povoliť ukladanie cookies len pre určité webové stránky. Cookies, ktoré už sú vo Vašom zariadení uložené, potom môžete kedykoľvek zmazať. Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na Vašom rozhodnutí.

V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré webové stránky obmedzenú funkčnosť a Vy znížený užívateľský komfort.


Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do Vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory Vášho internetového  prehliadača.

Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú Váš počítač.
Nezahŕňajú žiadne osobné údaje a nie je možné Vás prostredníctvom nich identifikovať na webových stránkach tretích strán, vrátane stránok poskytovateľov analýzy.

Poznáme cookies
a) krátkodobé - sú to dočasné cookies, ktoré sa vypnutím internetového prehliadača vymažú.
b) dlhodobé - zostávajú uložené vo Vašom prehliadači i po vypnutí počítača. V týchto súboroch cookies sú uložené nastavenia užívateľa a slúžia k zvýšeniu jeho komfortu pri prehliadaný webových stránok, prípadne slúžia na analytické, alebo reklamné účely.